VR One Koszalin

Regulamin
Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup usługi w lokalu “VR One” jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień regulaminu oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług lokalu z Wirtualną Rzeczywistością – „VR One” ze stroną: https://www.vr-one.pro, prowadzonego przez firmę VR ONE MARCIN LUBELFELD, przy ul. Kaszubskiej 6a/4; NIP: 6692424830
 1. Salon udostępnia stanowiska pozwalające skorzystać ze sprzętu komputerowego, gogli do wirtualnej rzeczywistości konsoli Xbox One S oraz konsol Super Nintendo Classic Mini i Playstation Classic.
 2. Zasady obowiązujące w salonie określa niniejszy regulamin.
 3. Salon jest otwarty 6 dni w tygodniu: od wtorku do niedzieli w wybranych godzinach.
 4. Skorzystanie z oferty salonu jest możliwe w godzinach jego otwarcia.
 5. Korzystanie z oferty salonu jest odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej https://www.vr-one.pro oraz w siedzibie.
 6. Osoba zainteresowana skorzystaniem z oferty salonu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem sprzętu.
 7. Wykupienie usługi i przystąpienie do korzystania ze sprzętu jest równoznaczne oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 8. Klient korzystający ze sprzętu oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do użytkowania urządzeń.
 9. Z usług salonu mogą korzystać osoby powyżej 6 roku życia.
 10. Osoby, które ukończyły 16 rok życia korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność.
 11. Osoby w wieku powyżej 6 lat lat mogą korzystać ze sprzętu w obecności opiekunów za nich odpowiedzialnych
 12. Osoby w wieku 13 – 16 lat mogą korzystać z salonu samodzielnie po dostarczeniu do salonu pisemnej zgody opiekuna (wzór dostępny poniżej)
 13. Korzystanie ze sprzętu wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientacji przestrzennej, słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa.
 14. Salon nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane korzystaniem z usług.
 15. W razie pojawienia się nietypowych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie ze stanowisk i powiadomić pracownika salonu.
 16. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialna jest osoba z niego korzystająca. Salon ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia oraz za czas, w którym urządzenie nie będzie mogło być wykorzystywane.
 17. Obiekt jest monitorowany, a nagrania utrwalane na nośniku danych. W razie konfliktu możliwe jest wykorzystanie nagrań przez salon.
 18. Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu skorzystania z usługi osobiście w salonie, telefonicznie, e-mailowo, na Facebooku, przez Booksy lub przez formularz dostępny na stronie internetowej.
 19. Klient podczas rezerwacji ustala godzinę rozpoczęcia symulacji oraz czas jej trwania. Po jej zakończeniu możliwe jest przedłużenie czasu w przypadku gdy nie ma w tym czasie innej rezerwacji oraz po uiszczeniu opłaty za dodatkowy czas.
 20. Rezerwacja jest utrzymywana przez 10 minut od ustalonego czasu. Po tym czasie przepada i inni klienci mogą skorzystać z danego stanowiska. Zaleca się przybycie od 10 do 15 minut przed ustalonym terminem rezerwacji.
 21. Możliwe jest skorzystanie z usług bez rezerwacji jeśli aktualnie są dostępne wolne stanowiska nieposiadające rezerwacji na minimum najbliższe 30 minut.
 22. Salon nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki przez osoby korzystające z usług salonu.
 23. Przebywanie w lokalu VR One jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych firmy VR One.
 24. Osoby przebywające na terenie salonu zobowiązane są do odpowiedniego zachowania oraz nie przeszkadzania swoim zachowaniem innym klientom.
 25. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika lokalu. Należy przestrzegać całkowitego zakazu podchodzenia do osoby grającej (w tym dotykania lub straszenia gracza).
 26. Każdy klient lokalu ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.
 27. Przy rozpoczęciu korzystania ze stanowiska symulacyjnego należy upewnić się, że gogle są bezpiecznie zapięte na głowie, a sznurki kontrolerów założone na nadgarstki. W trakcie korzystania ze stanowiska symulacyjnego, należy bezwzględnie przestrzegać granic wyznaczających przestrzeń gracza. Nie można chodzić ani sięgać poza wspomniane granice, biegać ani uderzać kontrolerami o podłogę, ściany czy inne urządzenia.
 28. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji deweloperskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
 29. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem i przeznaczeniem. Aby skorzystać z usług salonu klient musi posiadać własne konto (platformy Steam, Oculus, Xbox) oraz licencje na programy użytkowane na stanowiskach, z wyjątkiem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.
 30. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: biuro@vr-one.pro
 31. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze stanowisk symulacyjnych osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.
 32. Osoby znajdujące się w salonie i korzystające z dostępnych usług są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi salonu.
 33. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu salonu możliwe jest przedwczesne zakończenie symulacji bez możliwości otrzymania rekompensaty.
 34. Kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@vr-one.pro
RODO
Wykonując niniejszym obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję:
a) dokonanie rejestracji usługi świadczonej przez salon wymaga podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
b) administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Lubelfeld prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VR One Marcin Lubelfeld z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Kaszubskiej 6a/4; NIP: 6692424830 (zwany dalej „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
c) przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na jednej z następujących podstaw:
– zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu dokonania rezerwacji usługi, prawidłowego wykonania usługi, w celach rozliczeniowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak również w celach marketingowych w sytuacji, gdy dysponuje stosowną zgodą.
e) akceptując postanowienia Regulaminu potwierdzają Państwo, że zostali poinformowani o przysługujących prawach. Zgodnie z RODO mają Państwo prawo:
• Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz ich kopię,
• Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie Państwa danych. Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykaże, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administratorowi wobec Państwa przysługują.
• Żądania sprostowania swoich danych, gdy Administrator posiada dane nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,
• Usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;
• Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą ich Państwo potrzebować do obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
f) jeśli chcą Państwo skorzystać z uprawnień wskazanych w lit. e) Regulaminu należy zgłosić Administratorowi swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: biuro@vr-one.pro.
• pocztą tradycyjną na adres: ul. Kaszubska 6a/4, 75-036 Koszalin
g) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z:
• okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta,
• wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
• dla celów marketingowych – do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.
h) Państwa dane są przetwarzane przez Administratora oraz mogą być powierzane na podstawie stosownych umów podmiotom świadczącym usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych takich jak np. księgowość. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej lub EOG.
i) Administrator Państwa danych osobowych nie przetwarza ich w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub inne istotne skutki. Podmiot przetwarzający korzysta jednak z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na zarządzanych przez siebie stronach internetowych.
WZÓR ZGODY OPIEKUNA
Zgoda opiekuna na korzystanie z salonu gier wirtualnych VR One
Data: ……………………………….
Wyrażam zgodę na korzystanie przez moje dziecko …………………………………………………………… z usług centrum wirtualnej rzeczywistości VR One z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 6a/4 w Koszalinie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem VR One i akceptuję wszystkie jego postanowienia, a dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania ze sprzętu …………………………………………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna
…………………………………………………
Partnerzy
Godziny otwarcia

Wtorek 12-19
Środa 12-19
Czwartek 12-19
Piątek 12-20
Sobota 12-20
Niedziela 13-18

VR One Koszalin

ul. Kaszubska 6a/4
75-036 Koszalin
NIP: 6692424830
tel. 781-002-039
e-mail: biuro@vr-one.pro

Tu jesteśmy