fbpx

Regulamin

Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup usługi w lokalu “VR One” jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień regulaminu oraz oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferowanych usług lokalu z Wirtualną Rzeczywistością - „VR One” ze stroną: www.vr-one.pro, prowadzonego przez firmę VR ONE MARCIN LUBELFELD, przy ul. Kaszubskiej 6a/4; NIP: 6692424830

1. Salon udostępnia stanowiska pozwalające skorzystać ze sprzętu komputerowego, gogli do wirtualnej rzeczywistości konsoli Xbox One S oraz konsol Super Nintendo Mini.

2. Zasady obowiązujące w salonie określa niniejszy regulamin.

3. Salon jest otwarty 6 dni w tygodniu: od wtorku do niedzieli w wybranych godzinach.

4. Skorzystanie z oferty salonu jest możliwe w godzinach jego otwarcia.

5. Korzystanie z oferty salonu jest odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.vr-one.pro oraz w siedzibie.

6. Osoba zainteresowana skorzystaniem z oferty salonu jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem sprzętu.

7. Wykupienie usługi i przystąpienie do korzystania ze sprzętu jest równoznaczne oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

8. Klient korzystający ze sprzętu oświadcza, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do użytkowania urządzeń.

9. Z usług salonu mogą korzystać osoby powyżej 6 roku życia.

10. Osoby, które ukończyły 16 rok życia korzystają z usług salonu na własną odpowiedzialność.

11. Osoby w wieku powyżej 6 lat lat mogą korzystać ze sprzętu w obecności opiekunów za nich odpowiedzialnych.

12. Osoby w wieku 13 - 16 lat mogą korzystać z salonu samodzielnie po dostarczeniu do salonu pisemnej zgody opiekuna (wzór dostępny tutaj: Zgoda)

13. Korzystanie ze sprzętu wirtualnej rzeczywistości oddziałuje na błędnik, zmysł wzroku, orientacji przestrzennej, słuchu, co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa.

14. Salon nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki lub powikłania spowodowane korzystaniem z usług.

15. W razie pojawienia się nietypowych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie ze stanowiska.

16. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest osoba z niego korzystająca. Salon ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia oraz za czas, w którym urządzenie nie będzie mogło być wykorzystywane.

17. Obiekt jest monitorowany, a nagrania utrwalane na nośniku danych. W razie konfliktu możliwe jest wykorzystanie nagrań przez salon.

18. Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu skorzystania z usługi osobiście w salonie, telefonicznie, e-mailowo lub przez formularz dostępny na stronie internetowej.

19. Klient podczas rezerwacji ustala godzinę rozpoczęcia symulacji oraz czas jej trwania. Po jej zakończeniu możliwe jest przedłużenie czasu w przypadku gdy nie ma w tym czasie innej rezerwacji oraz po uiszczeniu opłaty za dodatkowy czas.

20. Rezerwacja jest utrzymywana przez 10 minut od ustalonego czasu. Po tym czasie przepada i inni klienci mogą skorzystać z danego stanowiska. Zaleca się przybycie od 10 do 15 minut przed ustalonym terminem rezerwacji.

21. Możliwe jest skorzystanie z usług bez rezerwacji jeśli aktualnie są dostępne wolne stanowiska nieposiadające rezerwacji na minimum najbliższe 30 minut.

22. Salon nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez opieki przez osoby korzystające z usług salonu.

23. Przebywanie w lokalu VR One jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych firmy VR One.

24. Osoby przebywające na terenie salonu zobowiązane są do odpowiedniego zachowania oraz nie przeszkadzania swoim zachowaniem innym klientom.

25. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych, określoną przez pracownika lokalu. Należy przestrzegać całkowitego zakazu podchodzenia do osoby grającej (w tym dotykania lub straszenia gracza).

26. Każdy klient lokalu ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.

27. Przy rozpoczęciu korzystania ze stanowiska symulacyjnego należy upewnić się, że gogle są bezpiecznie zapięte na głowie, a sznurki kontrolerów założone na nadgarstki. W trakcie korzystania ze stanowiska symulacyjnego, należy bezwzględnie przestrzegać granic wyznaczających przestrzeń gracza. Nie można chodzić ani sięgać poza wspomniane granice, biegać ani uderzać kontrolerami o podłogę, ściany czy inne urządzenia.

28. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: biuro@vr-one.pro

29. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze stanowisk symulacyjnych osób nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających.

30. Osoby znajdujące się w salonie i korzystające z dostępnych usług są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń obsługi salonu.

31. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu salonu możliwe jest przedwczesne zakończenie symulacji bez możliwości otrzymania rekompensaty.

32. Kontakt mailowy możliwy jest pod adresem: biuro@vr-one.pro

Czym jest wirtualna rzeczywistość

Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Zamknięte
Wtorek - 12:00–19:00
Środa - 12:00–19:00
Czwartek - 12:00–19:00
Piątek - 12:00–20:00
Sobota - 12:00–20:00
Niedziela - 13:00–18:00

Nasz adres

Adres: Kaszubska 6a/4
75-036 Koszalin

Telefon: 781 002 039

Email: biuro@vr-one.pro

facebook.com/VROnePro

Jak dojechać

© VR One Koszalin 2018

Partner